Цемент

Цемент
Icon Image

Цемент

Стандард: Вистинскиот валиден стандард е МКС, според EN 197-1, цементот ов овој тип и со сила од оваа класа одговара на CEM II/B-M 42.5N. *) 45S - цемент од А-класа со просечна, рана (на 3 дена) сила на компресија означена со С

Состав: Портланд цемент со додаток на природна или вештачка позолана. Хидрауличен врзувачки материјал кој се добива од клинкер за цемент "портлант", гипс и најмногу 30% на додатоци.

Icon Image

Усјемал 50kg

Во однос на класичниот начин на ширење при правење малтер, користењето на Усјемал го намалува времето потребно за подготовка на материјалот и количината на употребениот материјал. Нмеа потреба од варовник при подготовката на малтерот.

Употреба: За внатрешно малтерисување, за надворешно малтерисување, градење, монтирање на елементи.