Çimento

Çimento
Icon Image

Çimento

Standard: Standardi i vërtetë i vlefshëm është MKC, sipas EN 197-1, çimentoja e këtij lloji dhe me forcën e kësaj klase i korrespondon CEM II / B-M 42.5N. *) 45S - Çimentoja e klasës A me forcë mesatare të shtypjes së hershme (në 3 ditë) e evidentuar me  C.
Përbërja: Çimentoja Portland me përbërje pozolane natyrale ose artificiale. Materiali hidraulik i lidhës i marrë nga klinker për çimento "Portland", gips dhe më së shumti 30% të aditivëve.

Icon Image

Usjemal 50 kg

Lidhur me mënyrën klasike të përhapjes kur suvaton, përdorimi i Usjemalit zvogëlon kohën e nevojshme për përgatitjen e materialit dhe sasinë e materialit të përdorur. Nuk ka nevojë për gëlqerorë në përgatitjen e llaçit.
Përdorim: Për suvatim të brendshëm, për suvatim në natyrë, ndërtim, montim të elementeve.

Kërkoni një ofertë